Vacatures Infra / Civiel / GWW Maastricht


3 vacatures gevonden

Beleidsmedewerker Water (0,7 fte)

Maastricht - Provincie Limburg

Beleidsmedewerker water bij Provincie Limburg (0,7 fte) Als beleidsmedewerker water ben je lid van het kernteam programma Maasvallei. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de provinciale bevoegdheden van de Uitvoeringsovereenkomst Grensmaas, die loopt tot en met 2027. De volledige uitvoering van het Grensmaas project is een groot provinciaal belang vanuit het oogpunt van hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling en grindwinning. Het project is voor 70 procent gerealiseerd maar nog lang niet af. Er liggen in de periode 2022-2027 nog de nodige uitdagingen met betrekking tot de uitvoering en afronding van diverse project - onderdelen. Je bent breed inzetbaar en in staat om meer tactisch en operationeel beleid vorm te geven en uit te voeren. Je kunt omgaan met belangentegenstellingen en zorgt voor draagvlak en formuleert beleidsadviezen voor bestuurders. In deze functie ben je onderdeel van het cluster Natuur en Water Dit cluster is verantwoordelijk voor het realiseren van de natuur- en wateropgaven in Limburg. Richtlijnen hiervoor zijn landelijk vastgelegd in het decentralisatieakkoord Nederland, het bestuursakkoord water, in het Natuurpact en in het Programma Natuur. Ook zijn Europese richtlijnen zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn, Drinkwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water (KRW) aan de orde en de beleidsmatige invulling van de Wet natuurbescherming en de Waterwet. ‘Het cluster Natuur en Water werkt met passie aan de ontwikkeling van het provinciaal water- en natuurbeleid in Limburg’ aldus Cecile Salomons-Raven, clustermanager. Dit doet een beleidsmedewerker water Je draagt zorgt voor het voorbereiden van provinciale bestuurlijke en ambtelijke beslissingen en neemt deel aan het ambtelijk overleg van de publieke partners (LNV, I&M en Provincie) als opdrachtgevers van het Consortium Grensmaas. Je bent voor externen provinciale aanspreekpunt; voor RWS als dagelijks opdrachtgever aan consortium namens de overheden, voor het Consortium zelf en voor andere partners zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en leden van de Vlaams Nederlandse Bilaterale Maascommissie. Intern ben je de provinciale coördinator en stem je af met collega’s van de clusters Vergunningen Toezicht en handhaving, Natuur- en Water, Grond- en Vastgoed en Ruimte.

30 Juli 2021 - lees meer ...

Beleidsmedewerker Water (1,0 fte)

Maastricht - Provincie Limburg

Beleidsmedewerker water (1,0 fte) bij Provincie Limburg Als beleidsmedewerker water ben je breed inzetbaar, je bent in staat om het strategisch beleid te vertalen naar meer tactisch en operationeel beleid. Je interpreteert uitkomsten van hydrologische modellen en vertaalt deze naar adviezen over (hydrologische) systeemmaatregelen voor het behoud en herstel van N2000 gebieden. Je kunt omgaan met belangentegenstellingen en zorgt voor draagvlak voor het beleid en de systeemmaatregelen en formuleert beleidsadviezen voor bestuurders. In deze functie ben je onderdeel van het cluster Natuur en Water: Dit cluster is verantwoordelijk voor het realiseren van de natuur- en wateropgaven in Limburg. Richtlijnen hiervoor zijn landelijk vastgelegd in het decentralisatieakkoord Nederland, het bestuursakkoord water, in het Natuurpact en in het Programma Natuur. Ook zijn Europese richtlijnen zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn, Drinkwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water (KRW) aan de orde en de beleidsmatige invulling van de Wet natuurbescherming en de Waterwet. ‘Het cluster Natuur en Water werkt met passie aan de ontwikkeling van het provinciaal water- en natuurbeleid in Limburg’ aldus Cecile Salomons-Raven, clustermanager. Dit doet een beleidsmedewerker water: Je draagt zorgt voor het opstellen van een subsidieverordening c.q. een subsidieregeling waarmee Europese middelen worden ingezet om waterdoelen te bereiken zoals POP 3/GLB regelingen en DHZ-subsidieregelingen. Je levert adviezen over hydrologische systeemmaatregelen, onder meer in het kader van N2000 beheerplannen en zorgt voor het initiëren, begeleiden en monitoren van pilots en projecten die bijdragen aan het behalen van de (Kaderrichtlijn) water- en natuur doelstellingen en verduurzaming van de landbouw. Het gaat dan bijvoorbeeld om projecten op het vlak van praktijktoepassing van landbouwmaatregelen, Slim Bemesten, Levende Bodem en natte natuurparels. Hiervoor onderhoud je externe contacten met de LLTB, Waterschap, WML en terreinbeherende organisaties. Je werkt samen met interne collega’s van het cluster Natuur en Water en de clusters Subsidies, Economie (landbouw) en Plattelandsontwikkeling. Het coördineren van het grondwater monitoringssysteem behoort ook tot je takenpakket, je gaat na welke monitoring nu al plaatsvindt en bepaalt of er aanvullende monitoring nodig is. Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders: Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie. De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

2 Juli 2021 - lees meer ...

Beleidsmedewerker Natuur (1,0 fte)

Maastricht - Provincie Limburg

Beleidsmedewerker natuur (1,0 fte) bij Provincie Limburg Als beleidsmedewerker natuur speel je als projectleider een cruciale rol in de Natura 2000-beheerplannen. Je werkt nauw samen met belanghebbenden en zorgt voor draagvlak voor de natuurherstelmaatregelen. Je bent een belangrijke gesprekspartner bij strategische discussies op het vlak van het Nationaal Strategisch Plan en de actualisatie van het doelendocument en neemt hiervoor deel aan interprovinciale en landelijke overleggen. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het vlak van de implementatie van het Europees natuurbeleid vertaal je naar het provinciale natuurbeleid waarbij je als projectleider zorgt voor afstemming in de provinciale organisatie. Als beleidsmedewerker natuur pak jij een inhoudelijke rol vanuit je resultaatgerichte, daadkrachtige en flexibele werkhouding. In deze functie ben je onderdeel van het cluster Natuur en Water: Dit cluster is verantwoordelijk voor het realiseren van de natuur- en wateropgaven in Limburg. Richtlijnen hiervoor zijn landelijk vastgelegd in het decentralisatieakkoord, het bestuursakkoord water, in het Natuurpact en in het Programma Natuur. Ook zijn Europese richtlijnen zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Drinkwaterwet aan de orde en de beleidsmatige invulling van de Wet natuurbescherming en de Waterwet. ‘Het cluster Natuur en Water werkt met passie aan de ontwikkeling van het provinciaal water- en natuurbeleid in Limburg’ aldus Cecile Salomons-Raven, clustermanager. Dit doet een beleidsmedewerker natuur: Je draagt bij aan het opstellen van Natura 2000-beheerplannen, levert de ecologische inbreng die nodig is en benoemt op basis van eigen analyses en die van externe deskundigen de stikstof- en niet stikstof gerelateerde maatregelen die bijdragen aan het in stand houden van de beschermde habitattypen. Om dit goed te doen is ecologische kennis van soorten, hun leefgebieden, habitats en de fysische randvoorwaarden hiervoor, noodzakelijk. Relevante wetskennis op dit vlak is een pré. Tevens draag je verbetervoorstellen en oplossingsrichtingen aan. Deze komen voort uit relevante maatschappelijke ontwikkelingen omtrent Natura 2000 projecten en het stikstofprogramma en weet jij te vertalen naar beleidsadviezen voor bestuurders. Je bent in staat om een natuuranalyse op te stellen voor een gebiedsplan en habitat- en vegetatiekaarten aan te passen. Ook verstrek je ecologische adviezen richting het Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied en de clusters Plattelandsontwikkeling, Ruimte en Vergunningen, Toezicht en Handhaving. In de functie van beleidsmedewerker natuur heb je veel interne en externe contacten met partijen zoals natuurorganisaties, terreinbeheerders, het Waterschap, Rijkswaterstaat en gemeenten, andere provincies en belangenorganisaties zoals de LLTB, Molenstichting, Recron etc. . Tot slot vloeien er enkele extra taken voort uit het Limburgse aanvalsplan stikstof die jij voor je rekening neemt. Als voorbeeld geldt hier het samenwerken aan een opdracht methodiek DGSVI (‘duurzame gunstige staat van instandhouding’), het voorbereiden van een financiële onderbouwing als claim richting het Rijk (in afstemming met tbo’s) voor extra natuurherstel in de periode 2023-2030. Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders: Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie. De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

2 Juli 2021 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm