Vacature Commissielid Geotechniek

Direct solliciteren Vacature opslaan

 • Utrecht
 • BIJ12
 • 23 Augustus 2022

Functie inhoud

Commissielid met expertise op het gebied van geotechniek
AdviesCommissie Schade Grondwater
Utrecht, flexibel uur/per week - vergoeding/ per maand

De AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) doet namens de provincies onderzoek naar schade die is veroorzaakt door grondwateronttrekkingen. We zoeken een nieuw commissielid dat een autoriteit is op het vakgebied van geotechniek (schade aan bebouwing en infrastructuur) en die relevante kennis heeft over geohydrologie en funderingstechniek.

De Adviescommissie Schade Grondwater zoekt een:

Commissielid met expertise op het gebied van geotechniek

Over de ACSG
Door het onttrekken van water uit de bodem of door het infiltreren van water in de bodem, kan de grondwaterstand lager of hoger worden. Hierdoor kan schade ontstaan aan bijvoorbeeld infrastructuur en/of gebouwen. De Waterwet bepaalt dat degene die schade lijdt, bij de provincie een verzoek kan indienen voor onderzoek. Dit kan alleen als sprake is van een vergunde onttrekking en/of infiltratie. De ACSG is een onafhankelijke adviescommissie die namens de provincies deze schade onderzoekt en hierover aan partijen een advies uitbrengt. Voor dit advies wordt eerst onderzoek gedaan naar een mogelijk causaal verband tussen de schade en de vergunde grondwateronttrekking of -infiltratie. Is dit verband er, dan wordt bepaald wat de omvang is van de schade. De ACSG houdt zich met name bezig met droogteschade in de landbouw en schade door verzakking van bebouwing of infrastructuur. Soms gaat het om schade aan bos, natuur, landschap of tuinen en erven.

Het secretariaat van de ACSG is ondergebracht bij BIJ12 en biedt inhoudelijke en secretariële ondersteuning aan de commissie. De commissie heeft een voorzitter en maximaal zes leden. Eén van de leden fungeert als plaatsvervangend voorzitter. De voorzitter en leden worden voor een periode van maximaal vier jaar benoemd door de 12 provincies en leggen aan hen verantwoording af. Herbenoeming is mogelijk. Meer informatie over de ACSG is te vinden op www.bij12.nl/acsg.

Het nieuwe commissielid dat wij zoeken:

 • Is volstrekt onafhankelijk, objectief en zeer ervaren, met een lange loopbaan van minimaal 10 jaar op academisch niveau.
 • Is op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied van de geotechniek, funderingstechniek en geohydrologie, heeft in Nederland aanzien in de vakwereld en beschikt over een uitgebreid netwerk.
 • Beschikt aantoonbaar over de nodige sociale vaardigheden en is gewend om in teamverband te werken.
 • Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve eigenschappen.
 • Heeft gevoel voor de maatschappelijke context waarbinnen de ACSG haar werk doet.

Taken binnen de functie:

 • Beoordelen van plan van aanpak van de onderzoeken.
 • Toetsen van concept ontwerpadviezen en waar nodig het formuleren van wijzigingen en aanvullingen.
 • Toetsen van opgestelde reacties naar aanleiding van ingediende zienswijzen.
 • Voorbereiden van en deelnemen aan hoorzittingen.
 • Controleren van een concept proces-verbaal.
 • Toetsen van het definitieve advies naar aanleiding van de zienswijzen en bevindingen tijdens de hoorzitting.
 • Deelnemen aan commissievergaderingen (3 keer per jaar).
 • Deelnemen aan werkgroepen in het kader van algemene werkzaamheden (incidenteel).
 • Fungeren als klankbord voor de adviseurs van het secretariaat.
 • Desgevraagd meer specifiek ondersteunen van de adviseurs bij (onderdelen van) complexe onderzoeken.
 • Bijdragen aan en het in stand houden en verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Functie eisen

Voor deze functie beschikt u over:

 • Een afgeronde hoger beroeps- of universitaire opleiding op het gebied van geotechniek.
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Tenminste 10 jaar ervaring in het vakgebied, in theoretische en praktische zin, mede te onderbouwen aan de hand van publicaties en aantoonbare werkervaring.
 • Een uitstekende reputatie in de vakwereld.
 • Een professioneel netwerk van onder andere advies- en ingenieursbureaus, universiteiten en onderzoeksinstellingen.
 • ‘State of the art’-kennis van methodieken schadebehandeling.
 • Een open oog voor bestuurlijke verhoudingen, voor juridische zaken en de bestuurlijke omgeving van het project en de gevolgen van overheidshandelen.
 • Op de hoogte van het Nederlandse waterbeleid en de juridische verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende overheden.
 • Specialistische geotechnische kennis van bodemdaling, zetting en funderingstechnieken.
 • Kennis en beheersing van geotechnische software, (Europese) normen, richtlijnen, onderzoeks- en rekenmethoden.
 • Bovendien mag er geen sprake zijn van (een schijn van) belangenverstrengeling in relatie met uw eventuele huidige functie. Als commissielid krijgt u een vergoeding voor uw werkzaamheden.

Overig

Reageren op deze functie?
Herkent u zichzelf in het profiel en denkt u een goede invulling te kunnen geven aan deze functie? Solliciteren kan via het sollicitatieformulier op onze website.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de coördinator ACSG Jos Beumer op telefoonnummer 06- 52401507 of per e-mail [email protected].

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.